Konferenciu spoločne organizujú


-   - Katedra astronómie, fyziky Zeme a meteorológie
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave
 
-   - Katedra aplikovanej a environmentálnej geofyziky
Prírodovedecká fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave
 
-     - Katedra geodetických základov
Stavebná fakulta
Slovenská technická univerzita v Bratislave
 
-    - Geofyzikálny ústav
Slovenská akadémia viedOdborní garanti (v abecednom poradí)

 • prof.  RNDr.  Miroslav  BIELIK,  DrSc.,   KAEG  PRIF  UK
 • RNDr.  Ladislav  BRIMICH,  CSc.,    GFÚ  SAV
 • prof.  Ing.  Ján  HEFTY,  PhD.,    KGZ  SvF  STU
 • doc.  Mgr.  Jozef  KRISTEK,  PhD.,    KAFZM  FMFI  UK
 • prof.  RNDr.  Peter  MOCZO,  DrSc.,    KAFZM  FMFI  UK
 • doc.  RNDr.  Roman  PAŠTEKA,  PhD.,    KAEG  PRIF  UK
 • doc.  RNDr.  Sebastián  ŠEVČÍK,  CSc.    KAFZM  FMFI  UK
 • RNDr.  Peter  VAJDA,  PhD.,    GFÚ  SAV


Lokálny organizačný výbor (KAFZM FMFI UK)

 • doc.  RNDr.  Sebastián  ŠEVČÍK,  CSc.,  predseda
 • doc.  RNDr.  Jozef  BRESTENSKÝ,  CSc.,  podpredseda

 • prof.  RNDr.  Peter  MOCZO,  DrSc.
 • doc.  Mgr.  Jozef  KRISTEK,  PhD.
 • Mgr.  Martin  GÁLIS,  PhD.
 • Mgr.  Róbert  KYSEL
 • Bc.  Kristína  KOVALČÍKOVÁ