Zoznam pracovníkov

Mgr. Karol Hensel, PhD.

sekretár katedry
F2 39, KAFZM FMFI UK

tel.: +421 2 60295676, e-mail: Karol.Hensel