Zoznam pracovníkov

Mgr. Pavol Pástor, PhD.

F2 338, KAFZM FMFI UK

tel.: +421 2 60295684, e-mail: Pavol.Pastor