Zoznam pracovníkov

RNDr. Leonard Kornoš, PhD.

AGO, F2 207, KAFZM FMFI UK

tel.: +421 33 6475261, e-mail: Leonard.Kornos