Zoznam pracovníkov

Doc. RNDr. Elena Dzifčáková, CSc.

F2 202, KAFZM FMFI UK

tel.: +421 2 60295773, e-mail: Elena.Dzifcakova